วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565) เวลา 13.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายณัฐวัชต์ พัฒนจันทร์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง เป็นประธานเปิดการประชุม การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “BIM เพื่องานประมาณราคา (Building Information Modeling for Estimate)" ให้แก่บุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม 1 กองมาตรฐานราคากลาง ชั้น 10 อาคาร 21 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [9 รูป ขนาด (3.60 Mb.)]