วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยนายวัชระ การะยะ นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมติดตาม พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมือง ตามหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย" พร้อมกล่าวปาฐกถา เรื่อง “บทบาท อบต.กับการพัฒนาฐานรากประเทศไทย" ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง และการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพื้นที่ถนนนิมมานเหมินทร์ ตามด้วยโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียสองฝั่งคลองแม่ข่าพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าของโครงการ สุดท้ายเข้าเยี่ยมชมการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและพบปะศิลปินชุมชน ณ ร้านเชียงใหม่ศิลาดล ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด ตามลำดับ

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [12 รูป ขนาด (5.07 Mb.)]