รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมหมู่บ้าน ศีล 5 ต้นแบบ การจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วันนี้ (21 มกราคม 2566) เวลา 13.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมหมู่บ้าน ศีล 5 ต้นแบบ การจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน และ OTOP ระดับประเทศ เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานพัฒนาอาชีพในหมู่บ้าน/ชุมชน และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [9 รูป ขนาด (8.07 Mb.)]