อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองประชุมขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์
เมื่อวานนี้ (24 มกราคม 2566) เวลา 10.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การดำเนินการประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายด้านการประชาสัมพันธ์ที่กำหนดไว้ ให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความเข้าใจ ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร โดยมีนางสาวอัญชลี ตันวานิช? ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [20 รูป ขนาด (13.23 Mb.)]