คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสมชาย ชุ่มรัตน์ ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ อดีตรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางบงกช สุวรรณเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ผังเมือง นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และนายอรรครัฐ ขุนวิทยา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งหารือการขับเคลื่อนด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และเสนอแนะการจัดทำแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Dos & Don’ts) เพื่อลดความสับสน เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ตลอดจนรับทราบมาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนราชการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารทางเชื่อม กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [3 รูป ขนาด (0.53 Mb.)]