กรมโยธาฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งผลักดันการจัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา
วันนี้ (14 มีนาคม 2566) เวลา 10.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา เป็นประธานการประชุม คณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6
กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานฯ มอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการจัดประชุม เพื่อพิจารณาและศึกษาแนวทางในการดำเนินการสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จำกัด และเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ จากการประชุม เห็นชอบกับแนวทางโดยใช้บางเลนโมเดล ให้ประชาชนนำผักตบชวามาจำหน่ายให้บริษัท หากเป็นลำน้ำใหญ่ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ อำนวยความสะดวกในการตักจากแม่น้ำขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนนำไปจำหน่ายให้กับบริษัท เพื่อให้เกิดมูลค่าแก่พี่น้องประชาชน และให้บริษัทขนผักตบชวาไปโรงงานเอง โดยโรงงานจะต้องตั้งในจุดที่สามารถตั้งโรงงานได้ ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการผังเมือง อยู่ไม่ไกลจากแหล่งผักตบชวา โรงงานต้องมีการขึ้นทะเบียนการจัดตั้งโรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปุ๋ยที่ผลิตออกมาต้องได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ในการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี และจำหน่ายให้เกษตรกรในราคาที่ไม่แพง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการทำเกษตรกรรมของเกษตรกร ซึ่งพื้นที่ที่ได้นำเสนอมี 2 จุด ได้แก่ บริเวณปากคลองสองพี่น้อง เชื่อมกับแม่น้ำท่าจีน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และจุดที่ 2 ได้แก่ บริเวณแม่น้ำน้อย อ่าวช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ต้องดูความเหมาะสมในการดำเนินการจัดตั้งโรงงาน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [11 รูป ขนาด (2.37 Mb.)]