รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 1/2566
วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 1/2566 เรื่องรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการผังเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทย ผังเมืองรวมจังหวัด เพื่อให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผังเมือง ผลการดำเนินการจัดทำอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 และประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ เรื่อง ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ. 2566 และขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 และขอแก้ไขกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน นายสมหมาย เอี่ยมมงคลสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ นำเสนอและกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [8 รูป ขนาด (42.66 Mb.)]