กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร “ รุ่นที่ 16
วันนี้ (21 มีนาคม 2566) เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ ผู้ตรวจสอบอาคาร “ รุ่นที่ 16 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 24 มีนาคม 2566 และในวันนี้ 21 มีนาคม 2566 เป็นการฝึกปฏิบัติการตรวจสภาพและระบบความปลอดภัย อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจถึงวิธีการตรวจสอบอาคาร สามารถวิเคราะห์ต้นเหตุที่จะนำไปสู่การเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากสภาพอาคาร อุปกรณ์ประกอบอาคาร ระบบการบริหารจัดการ และเพื่อให้มีการตรวจสอบสภาพอาคารที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางการประกอบการพิจารณาสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติ ในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบต่อไป โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในการฝึกปฎิบัติการตรวจสภาพและระบบความปลอดภัยอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [7 รูป ขนาด (18.50 Mb.)]