รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน Change for Good ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ 4/2566
วันนี้ (19 พฤษภาคม 2566) เวลา 13.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสุเมธ มีนาภา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน Change for Good ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สนองต่อแนวทางการขับเคลื่อนกระทรวงมหาดไทย ไปสู่การยกระดับการปฏิบัติงานและปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งหมายให้บุคลากรกรมได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการปลุกจิตสำนึกร่วม เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น อย่างมีคุณค่าต่อสังคมภายใต้ภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [10 รูป ขนาด (2.55 Mb.)]