ยผ.ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำและการเป็นเมืองที่ฟื้นตัวได้ (Urban – Act : Integrated Urban Climate Action for Low – Carbon and Resilient Cities)
วันนี้ (2 มิถุนายน 2566) เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นางสาวอัญชลี ตันวานิช ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำและการเป็นเมืองที่ฟื้นตัวได้ (Urban – Act : Integrated Urban Climate Action for Low – Carbon and Resilient Cities) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรม ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโครงการ Urban – Act และประเด็นองค์ความรู้ที่เห็นควรจะได้รับจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) ในการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือในโครงการดังกล่าว เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ ของกรมมีประสิทธิภาพและทิศทางที่ชัดเจนสามารถตอบสนองและสนับสนุนการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยต่อไป โดยมี สำนักผังประเทศและผังภาค สำนักผังเมืองรวม สำนักวิศวกรรมการผังเมือง สำนักวิเคราะห์และประเมินผล สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร สำนักสถาปัตยกรรม สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง สำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 อาคาร 11 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [10 รูป ขนาด (24.77 Mb.)]