กรมโยธาฯ บูรณาการ แก้ไขปัญหาการจัดการน้ำ ด้วยผังภูมิสังคมฯ เร่งซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมคลองหนองฆ้อ และขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองฆ้อ? หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เดินหน้าพัฒนา แก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชน
วันนี้ (20 กันยายน 2566) เวลา 09.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการดำเนินโครงการซ่อมแซมท่อลอดเหลี่ยมคลองหนองฆ้อ และขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองฆ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ตามแผนโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) โดยมี นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอบ้านค่าย คณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมฯ อำเภอบ้านค่าย พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัคร ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ป้องกันดินถล่ม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดี Change for Good ในพื้นที่ โดยอาศัยการดำเนินการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของจิตอาสา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - น้ำแล้งในพื้นที่ ทำให้การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) จังหวัดระยอง เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [40 รูป ขนาด (34.88 Mb.)]