อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567
วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 08.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2567 เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน การเผยแพร่ผลงาน และมอบเครื่องหมายอาสารักษาดินแดนประเภทต่าง ๆ ให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กิจการกองอาสารักษาดินแดน ตลอดจนมอบรางวัลให้กองร้อยอาสารักษาดินแดน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น โดยมี นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นประธานในพิธี ณ พระที่นั่งนงคราญสโมสร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [59 รูป ขนาด (209.60 Mb.)]