กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานแถลงข่าว การส่งเสริมผ้าไทยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันนี้ (15 มิถุนายน 2567) เวลา 10.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานแถลงข่าว การส่งเสริมผ้าไทยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนทราบผลการดำเนินงานการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้มีกระบวนการ การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติเพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะ ต่อดิน น้ำ และอากาศจากการใช้สารเคมี สะท้อนถึงการให้ความสำคัญใส่ใจต่อภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คุณธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและผู้เชี่ยวชาญการย้อมสีธรรมชาติ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมแถลงข่าว ร้อยเอก รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมงาน ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [11 รูป ขนาด (3.52 Mb.)]