วันนี้ (23 กันยายน 2564) เวลา 13.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมคุณงามความดีของผู้เกษียณ ที่ได้อุทิศกำลังกาย กำลังสติปัญญา ปฏิบัติงานเพื่อประชาชน เพื่อองค์กร และประเทศชาติ จนครบวาระการทำงาน โดยในปีนี้มีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เกษียณอายุ จำนวน 75 คน เช่น นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์ รองอธิบดี นายสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง นายชัยยา เจิมจุติธรรม วิศวกรใหญ่ นายสถิตย์ อินทามระ ผู้ตรวจราชการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นต้น และเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ(COVID 19) กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น “งดจัดงานเกษียณอายุราชการ" เพื่อรักษามาตรการความปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีเพียงการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conference System) ไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 41501 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9

ข้อมูลโดย : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

tags
Embed
คัดลอก
ดาวน์โหลดรูปทั้งหมด [5 รูป ขนาด (0.12 Mb.)]