วันนี้ (1 ตุลาคม 2564 ) เวลา 07.00 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายสุเมธ มีนาภา ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยข้าราชการกรมฯ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร
tags
Embed
คัดลอก
Download album [5 รูป ขนาด 202 KB]