วันนี้ (4 ตุลาคม 2564) เวลา 08.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยนางจิรวรรณ เพ็ญพาส ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง คณะผู้บริหาร และข้าราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 19 ปี (3 ตุลาคม 2564) โดยจัดให้มีพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิทั้งกรมฯ พระราม 9 และพระรามที่ 6 พร้อมทั้งสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ประกอบพิธีสงฆ์ ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal ทั้งนี้ ได้เปิดให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินให้กับองค์กรสาธารณกุศลผ่านระบบออนไลน์
tags
Embed
คัดลอก
Download album [5 รูป ขนาด 230 KB]