วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2564) เวลา 14.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ พร้อมนำตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองกำ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสินปุน (ด้านขวาของลำคลอง) หมู่ที่ 5 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ อีกทั้งได้รับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา โดยมีนายทัน สร้อยศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ นายสมมิตร์ สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ และนายสุวพงษ์ ภูนาคพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง บรรยายสรุปโครงการ
tags
Embed
คัดลอก
Download album [5 รูป ขนาด 217 KB]