วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท หลังจากนั้นเวลา 11.30 น. ท่านอธิบดีพร้อมด้วย นายทัน สร้อยศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ นายพีรพงษ์ จันทรา เลขานุการกรมฯ นางจินตนา อุดมพลานุรักษ์ ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบี่ บริเวณสะพานถนนหน้าพลับพลา ถึงสะพานหินขวาง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ในการให้นโยบายการปฏิบัติงาน โดยยึดแนวทางการบริหารแบบคน งบ ระบบ ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานในภารกิจหลักของกรมฯ ให้ยึดแนวทางปฏิบัติจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งใดล้วนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกรมฯ และเน้นการทำงานโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ หลังจากนั้นท่านอธิบดีได้เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระภูมิประจำสำนักงานฯ และปลูกต้นไม้ตามลำดับ โดยมี นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ นายสมมิตร์ สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่
tags
Embed
คัดลอก
Download album [5 รูป ขนาด 254 KB]