วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายทัน สร้อยศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ นายพีรพงษ์ จันทรา เลขานุการกรมฯ นางจินตนา อุดมพลานุรักษ์ ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง โดยท่านอธิบดีได้ให้แนวคิดในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การพัฒนาตัวเองให้พร้อมในการเป็นตัวแทนของกรมฯ ให้มีภูมิความรู้ สามารถนำเสนองานในทุกภารกิจของกรมฯ ได้เป็นอย่างดี ความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงาน และความสำคัญของบุคลากรไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือแม้กระทั่งลูกจ้าง ล้วนแต่มีความสำคัญกับกรมฯ ทั้งสิ้น ในการขับเคลื่อนงานให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ปฎิบัติงานด้วยความรัก สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และทำงานเต็มศักยภาพ และที่สำคัญการบริหารงบประมาณต่างๆต้องถูกต้อง รัดกุม ใช้ให้ถูกประเภท โดยมี นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง นายว่าศักดิ์ เจิมจิระ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ นายสมมิตร์ สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา นางอรษา จันทร์สีดำ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง หลังจากนั้นเวลา 13.00 น. ท่านอธิบดีและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรัง บริเวณตำบลบ้านโพธิ์ จตุรัสเมืองตรัง และโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตรัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดประสิทธิชัย (ท่าจีน) ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
tags
Embed
คัดลอก
Download album [5 รูป ขนาด 209 KB]