วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.30 น. ท่านอธิบดีมอบหมายให้ นายพิศุทธิ์ สุขุม รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเด็น “การพัฒนากรอบแนวทางการยกร่างกฎกระทรวงการใช้น้ำอย่างประหยัดและการใช้น้ำซ้ำในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยบูรณาการด้านเทคนิค กฎหมายและมาตรการทางเศรษฐกิจสังคม” เพื่อวิเคราะห์กฏระเบียบที่มีอยู่ในปัจจุบัน และพัฒนากรอบการยกร่างกฎหมายด้านการใช้น้ำอย่างประหยัด และการใช้น้ำซ้ำของภาคเมือง (Urban) ภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ รวมทั้งภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่ EEC โดยสัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom meeting ณ สำนักงานวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6
tags
Embed
คัดลอก
Download album [3 รูป ขนาด 79 KB]