วันนี้ (1 ธันวาคม 2564) เวลา 07.09 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้บริหารกรม และข้าราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันดำรงราชานุภาพ เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ซึ่งพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งร่วมพิธีทำบุญทางศาสนา โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน หลังจากนั้น เวลา 08.20 น. ท่านอธิบดี ได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2564 และโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
tags
Embed
คัดลอก
Download album [5 รูป ขนาด 223 KB]