คำแนะนำค้นหา

Image Icon booikng icon link 53
Image Icon photo tag count 5
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีเปิดโครงการอำเภอบำบัดทุ...

27 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีเปิดโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Image Icon booikng icon link 50
Image Icon photo tag count 32
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดโครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราค...

25 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดโครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก สำหรับบุคลากรกรมฯ ครั้งที่ 17/2567
Image Icon booikng icon link 71
Image Icon photo tag count 9
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดอบรม“ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที...

25 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดอบรม“ผู้ตรวจสอบอาคาร" รุ่นที่ 18
Image Icon booikng icon link 50
Image Icon photo tag count 29
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาส...

22 มีนาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) ประจำปี 2567
Image Icon booikng icon link 46
Image Icon photo tag count 34
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานวันน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2...

22 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานวันน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2567
Image Icon booikng icon link 70
Image Icon photo tag count 13
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ ...

21 มีนาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ" ครั้งที่ 2
Image Icon booikng icon link 35
Image Icon photo tag count 8
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานวันอุตุนิยมวิทยาโลก ปี 2...

21 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงานวันอุตุนิยมวิทยาโลก ปี 2567
Image Icon booikng icon link 96
Image Icon photo tag count 23
อธิบดีกรมโยธาฯ ติดตาม มท.1 ตรวจความคืบหน้าโครงการพัฒนาบ...

19 มีนาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาฯ ติดตาม มท.1 ตรวจความคืบหน้าโครงการพัฒนาบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่รับเสด็จฯ
Image Icon booikng icon link 57
Image Icon photo tag count 7
กรมโยธาฯ ร่วมคณะ มท.2 ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ตรวจตลิ่งริม...

19 มีนาคม 2567

กรมโยธาฯ ร่วมคณะ มท.2 ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ตรวจตลิ่งริมแม่น้ำอิง ก่อนสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
Image Icon booikng icon link 73
Image Icon photo tag count 6
กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการว...

18 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 1 และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ
Image Icon booikng icon link 82
Image Icon photo tag count 15
อธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่ จ.กระบี่ เร่งรัดโครงการพัฒนาเก...

15 มีนาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่ จ.กระบี่ เร่งรัดโครงการพัฒนาเกาะลันตา คืนความสะดวก ปลอดภัยให้ประชาชน มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยว
Image Icon booikng icon link 76
Image Icon photo tag count 13
กรมโยธาธิการและผังเมือง เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย มุ่งเน...

14 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย มุ่งเน้นการควบคุมภายใน การจัดซื้อจัดจ้าง และการเร่งรัดใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประเมินความพึงพอใจ