คำแนะนำค้นหา

Image Icon booikng icon link 69
Image Icon photo tag count 19
กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ...

7 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2567 และวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 10 มีนาคม 2567
Image Icon booikng icon link 58
Image Icon photo tag count 12
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐ...

6 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดพะเยา เชียงราย น่าน และแพร่)
Image Icon booikng icon link 48
Image Icon photo tag count 8
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีมอบรางวัลบำรุงสภากาดไทย...

6 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีมอบรางวัลบำรุงสภากาดไทย ประจำปี 2566 กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
Image Icon booikng icon link 74
Image Icon photo tag count 26
กรมโยธาฯ นำคณะผู้บริหารสภาสถาปนิก เข้ารับนโยบายจากรัฐมน...

6 มีนาคม 2567

กรมโยธาฯ นำคณะผู้บริหารสภาสถาปนิก เข้ารับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
Image Icon booikng icon link 34
Image Icon photo tag count 2
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสว...

6 มีนาคม 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ครบรอบ 49 ปี
Image Icon booikng icon link 59
Image Icon photo tag count 25
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระรา...

5 มีนาคม 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์" , “ผ้าลายชบาปัตตานี" และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน"
Image Icon booikng icon link 41
Image Icon photo tag count 11
กรมโยธาฯ ร่วมรับฟังการบรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อ ”การรับ...

5 มีนาคม 2567

กรมโยธาฯ ร่วมรับฟังการบรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อ "การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการพัฒนาเมืองแบบคาร์บอนต่ำ ในมิติเรื่องเมืองและวางแผนการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน"
Image Icon booikng icon link 54
Image Icon photo tag count 9
กรมโยธาฯ พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลแ...

5 มีนาคม 2567

กรมโยธาฯ พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ด้วยโครงการจัดรูปที่ดินฯ บูรณาการกลไกรัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมพัฒนาพื้นที่ พัฒนาเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิต
Image Icon booikng icon link 76
Image Icon photo tag count 37
กรมโยธาฯ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของจังหวัดระนอง ตา...

29 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาฯ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของจังหวัดระนอง ตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย พร้อมขับเคลื่อนภารกิจ สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดอย่างเต็มที่
Image Icon booikng icon link 77
Image Icon photo tag count 87
มท.1 เปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณห...

29 กุมภาพันธ์ 2567

มท.1 เปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม อำเภอเมืองระนอง ชื่นชมโครงการทันสมัย บูรณาการกลไกรัฐ เอกชน ประชาชนร่วมพัฒนาพื้นที่ "หน้าติดถนน หลังติดทอง" ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
Image Icon booikng icon link 70
Image Icon photo tag count 6
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมการประชุมขับเคลื่อนแล...

29 กุมภาพันธ์ 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เดือนกุมภาพันธ์ 2567)
Image Icon booikng icon link 66
Image Icon photo tag count 18
กรมโยธาฯ จัดโครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก สำหรับบุคล...

28 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาฯ จัดโครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก สำหรับบุคลากรกรมฯ ครั้งที่ 16/2567
ประเมินความพึงพอใจ