คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือประชาชน

การขอจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง

การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีนิติบุคคล)

การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีบุคคลธรรมดา)

การขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีนิติบุคคล)

การขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีบุคคลธรรมดา)

การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล)

- การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา)

การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (นิติบุคคล)

การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (บุคคลธรรมดา)

 

คู่มือประชาชน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

- คู่มือประชาชนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

 

        :: ศูนย์รวมคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อติดต่อราชการ ... คลิก ::