คู่มือสำหรับประชาขน

คู่มือประชาชน

การขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีนิติบุคคล)

- การขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีบุคคลธรรมดา)

- การขอจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง

- การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใข้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล)

- การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใข้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา )

- การขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีนิติบุคคล)

- การขอต่ออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีบุคคลธรรมดา )

- การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิติบุคคล )

- การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา )

 

คู่มือประชาชน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

- คู่มือประชาชนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

 

        :: ศูนย์รวมคู่มือสำหรับประชาชนเพื่อติดต่อราชการ ... คลิก ::