คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชี้
แจงประเด็นข่าว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบนโยบายสำคัญในการปฏิบัต...

02 กุมภาพันธ์ 2566

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบนโยบายสำคัญในการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่สำนักผังเมืองรวม

กรมโยธาฯ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ งาน ‘วันนักประดิษฐ์’ ประ...

02 กุมภาพันธ์ 2566

กรมโยธาฯ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ งาน ‘วันนักประดิษฐ์' ประจำปี 2566 (Thailand Inventors' Day 2023)

Image Icon visited booking 17
รองอธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี และคณ...

01 กุมภาพันธ์ 2566

รองอธิบดีกรมโยธาฯ ลงพื้นที่ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี และคณะ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนนครชัยศรี - เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางแก้ว จังหวัดนครปฐม – จังหวัดราชบุรี

คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการปร...

01 กุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2566

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ประชุมกลุ่มย่อย ...

02 กุมภาพันธ์ 2566

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดทำผังแนวคิด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ผังเมืองรวมชุมชนบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

Image Icon visited booking 38
กรมโยธาฯ แจง กรณี “โครงการพัฒนาคลองลำท่าแดงล่าช้า” สั่ง...

27 มกราคม 2566

กรมโยธาฯ แจง กรณี “โครงการพัฒนาคลองลำท่าแดงล่าช้า” สั่งเร่งรัดการก่อสร้างและแก้ไขจุดชำรุด บรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน

Image Icon visited booking 13
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผัง...

30 มกราคม 2566

ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพง จังหวัดนครพนม

ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผัง...

30 มกราคม 2566

ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ผังเมืองรวมชุมชนท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

Image Icon visited booking 261
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อ...

02 ธันวาคม 2565

ด้วยจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน ๔๔ รายการ

Image Icon visited booking 317
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดแล...

05 กันยายน 2565

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 36 รายการ

Image Icon visited booking 329
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 256...

31 สิงหาคม 2565

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2566 - 2570)

ร่วมสำรวจและตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้าง ประกอบการประเมินรา...

02 กุมภาพันธ์ 2566

เพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 14520, 145 21, 14522 และ 14891 เลขที่ดิน 671, 670, 669 และ 672 หน้าสำรวจ 3913, 3914,3915 และ 3366 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายงานงบทดลอง เดือนมกราคม 2566...

02 กุมภาพันธ์ 2566

รายงานงบทดลอง เดือนมกราคม 2566

เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ...

02 กุมภาพันธ์ 2566

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. นายนภพร ชูอ่องสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ ๔ ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำริผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ในพื้นที่ดังกล่าว

จังหวัดระนองบูรณาการหน่วยนงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาคลองหาดส...

01 กุมภาพันธ์ 2566

เพื่อรับทราบข้อมูล ระเบียบกฎหมาย และแนวทางการการขุดลอกคลองหาดส้มแป้นที่มีตะกอนดินทรายซึ่งไหลมาตามลำคลองหาดส้มแป้นสะสม และ มี หญ้า พืชล้มลุก และวัชพืช เจริญเติบโตในลำคลอง ทำให้ทัศนียภาพลำคลองซึ่งเป็นพื้นที่เมืองขาดความสวยงาม โดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยดำเนินการขุดลอกและกำจัดวัชพืช พืชล้มลุก ฯลฯ ตามพื้นที่รับผิดชอบ

Image Icon visited booking 370
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 446
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 707
ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมือง...

04 ตุลาคม 2564

ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้อง และวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 236
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมาย...

04 ธันวาคม 2563

การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 2)

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อชุมชนและสังคม พัฒนาด้านแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

Image Hero
02

ก.พ.

01

ก.พ.

31

ม.ค.

31

ม.ค.

31

ม.ค.

31

ม.ค.

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น ยื่นข้อคิดเห็น และสงวนสิทธิ์คำร้อง

15 วัน

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และยื่นข้อคิดเห็น (ผังแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35)

30 วัน

02

ก.พ.

02

ก.พ.

02

ก.พ.

02

ก.พ.

02

ก.พ.

02

ก.พ.

02

ก.พ.

01

ก.พ.

31

ม.ค.

31

ม.ค.

31

ม.ค.

31

ม.ค.

ชวนดูวีดีโอ
playing icon of วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
playing icon of มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
playing icon of ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา
โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

บริการข้อมูลภายใน บริการข้อมูลภายนอก
ประเมินความพึงพอใจ
line chatbot