คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชี้
แจงประเด็นข่าว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ
Image Icon visited booking 14
กรมโยธาฯ จัดโครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก สำหรับบุคล...

28 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาฯ จัดโครงการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก สำหรับบุคลากรกรมฯ ครั้งที่ 16/2567

Image Icon visited booking 11
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถา...

28 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 45 ปี

Image Icon visited booking 14
กรมโยธาธิการและผังเมือง ส่งมอบขวดน้ำพลาสติก ในกิจกรรมบร...

28 กุมภาพันธ์ 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ส่งมอบขวดน้ำพลาสติก ในกิจกรรมบริจาคขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล เพื่อนำไปผลิตเป็นผ้าบังสุกุลจีวร ถวายวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

Image Icon visited booking 26
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ติดตามความคืบหน้าในการจัด...

27 กุมภาพันธ์ 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ติดตามความคืบหน้าในการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา" วัดเทพประทาน (อธิพร) จังหวัดจันทบุรี และการปรับภูมิทัศน์โดยรอบ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกอ่นจัดทำร่างผังเม...

27 กุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกอ่นจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

Image Icon visited booking 11
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภ...

23 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

Image Icon visited booking 22
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดท...

15 กุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนระโนด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑

Image Icon visited booking 35
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดท...

13 กุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนนาทวี จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑

Image Icon visited booking 365
คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ...

11 ตุลาคม 2566

คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

Image Icon visited booking 351
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมโยธาธิการและผังเมือง...

01 กันยายน 2566

ด้วยในเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดนางชี แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

Image Icon visited booking 147
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกั...

19 กรกฎาคม 2566

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญของชาติ...

29 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญของชาติ ณ ลานหน้าเสาธง อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว อ.แหลมสิงห์

แถลงข่าว “การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร...

27 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร แถลงข่าว “การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

พอ.สว. ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...

27 กุมภาพันธ์ 2567

(พอ.สว.)ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นค...

27 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ห้องประชุมราชธรรมพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Image Icon visited booking 907
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 847
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 1039
ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมือง...

04 ตุลาคม 2564

ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้อง และวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 735
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมาย...

04 ธันวาคม 2563

การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 2)

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อชุมชนและสังคม พัฒนาด้านแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

Image Hero
ประกาศใหม่

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น ยื่นข้อคิดเห็น และสงวนสิทธิ์คำร้อง

15 วัน

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และยื่นข้อคิดเห็น (ผังแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35)

30 วัน

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นและยื่นคำร้อง

90 วัน

28

ก.พ.

28

ก.พ.

28

ก.พ.

28

ก.พ.

28

ก.พ.

28

ก.พ.

19

ก.พ.

15

ก.พ.

07

ก.พ.

31

ม.ค.

31

ม.ค.

25

ม.ค.

ชวนดูวีดีโอ
playing icon of Asia’s Most Remote Schools: Surin, Thailand
Asia’s Most Remote Schools: Surin, Thailand
playing icon of วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
playing icon of มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
playing icon of ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเมินความพึงพอใจ