การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารอยู่อาศัยใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ ต้องร่นแนวอาคารอย่างไร