ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามที่กฎหมายกำหนด