รั้วหรือกำแพงกั้นเขตเป็นอาคารหรือไม่ และมีข้อกำหนดอย่างไร