อายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร