Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview
ชี้แจงประเด็นข่าว เรื่อง ถนนคสล.ชํารุดเสียหายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

เรียนผู้เกี่ยวข้อง

ตามที่เป็นข่าวออนไลน์ประจำวันที่ 6 มกราคม 2565 (รอบเช้า) เรื่อง ถนนคสล.ชํารุดเสียหายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รายละเอียดตามข่าวนั้น
เพจดังเปิดภาพถนน คสล. ถูกน้ำท่วมหักพังเป็นแผ่น ๆ เหตุไฉนไม่มีการเสริมเหล็ก
https://today.line.me/th/v2/article/DReJplm

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้แจ้งให้ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส (สนง.ยผ.จ.นธ) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้ทราบพบว่าถนนดังกล่าวเป็น โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน สายห้าแยก-น้ำตกไอร์ตือดอ หมู่ที่ 1 ตําบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ความกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ระยะเวลาดําเนินการ 210 วัน เริ่มต้นสัญญาจ้าง วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 11 ธันวาคม 2563 งบประมาณ 10,755,000 บาท ผู้รับจ้างได้แก่ หจก.อังกอร์และจากการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างโดยเจ้าหน้าที่ของสนง.ยผจ.นธ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปช. มีรายละเอียดดังนี้

  1. งานก่อสร้างถนนดังกล่าวที่เป็นข่าว ได้ดำเนินการก่อสร้างถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและสัญญาทุกประการ
  2. เหตุความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที่ มีปริมาณน้ำผิวดินจํานวนมากประกอบถนนช่วงดังกล่าวอยู่ในจุดน้ำไหลผ่าน (มีท่อกลม คสล. 2 แถว) เกิดการกัดเซาะดินคันทางลอดใต้ผิวถนนคอนกรีต ทําให้ถนนไม่สามารถรับน้ำหนักได้จึงเกิดเสียหายขึ้นระยะทางเสียหายตามความยาวถนนประมาณ 10 เมตร
  3. โครงการนี้เป็นงานก่อสร้างของปีงบประมาณ 2563 อยู่ในระหว่างค้ำประกันของผู้รับจ้างซึ่ง สนง. ยผจ.นธ. ได้ประสาน ผู้รับจ้างเร่งมาดำเนินการซ่อมแก้ไขเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้โดยด่วนแล้ว

ทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองขอขอบคุณสํานักข่าวฯ ที่ได้กรุณานำเสนอข่าวที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทําให้กรมฯ สามารถเข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ทันสถานการณ์ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของมท. ที่มอบไว้

จึงเรียนเพื่อทราบ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แท็ก