ข่าวการประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ผังเมืองรวมชุมชนศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ