Image Preview Image Preview Image Preview
ชี้แจงข่าวประเด็น “โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสกลนคร ระยะที่ 1 จังหวัดสกลนคร”

เรียน พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่าน

เรื่อง ชี้แจงข่าวประเด็น “โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสกลนคร ระยะที่ 1 จังหวัดสกลนคร”

ตามที่เพจเฟซบุ๊ก สกลนคร ซิตี้ (www.fb.com/sakonnakhon) นำเสนอข่าวเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ว่า “โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสกลนคร ระยะที่ 1 จังหวัดสกลนคร เริ่มสัญญาวันที่ 2 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 สิงหาคม 2566 รวม 900 วัน มูลค่าก่อสร้าง 316,300,000 บาท (สามร้อยสิบหกล้านสามแสนบาท) ก่อสร้างบริเวณด้านข้างฌาปนสถานคูหมากเสื่อ บริเวณคูเมือง เห็นโครงการเงียบมานานมากแล้ว ยังไม่มีวี่แววจะทำต่อ” และมีผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้ามาแสดงความคิดเห็นประเด็นความล่าช้าของโครงการ มูลค่างานสูง และปัญหาการจ่ายเงินค่าแรงคนงานของผู้รับจ้าง ตามลิงค์ที่แนบมานี้

https://www.facebook.com/220831284610308/posts/6131902890169755/

กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเรียนชี้แจงรายละเอียดและประเด็นที่เกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสกลนคร ระยะที่ 1 จังหวัดสกลนคร ดังนี้

1. ขอบเขตงานก่อสร้างในโครงการ
 1) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำพื้นที่ระบายน้ำห้วยนาหลุม (SK-3) ประกอบด้วย
1.1) งานก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำ (4 สาย) ความยาว 3,877 เมตร
งานก่อสร้างคลองระบายน้ำ สาย 1/1 (ถนนคูเมือง - วัดกระโจมสิมาราม)
ความยาว 166 เมตร (ที่ปรากฏในข่าว)
1.2) งานวางท่อระบายน้ำ (4 สาย) ความยาว 1,023 เมตร
1.3) งานประตูระบายน้ำ จำนวน 2 แห่ง
1.4) งานบ่อสูบน้ำ จำนวน 1 แห่ง
2) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำพื้นที่ระบายน้ำห้วยโมง (SK-4) ประกอบด้วย
2.1) งานก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำ (1 สาย) ความยาว 2,253 เมตร
2.2) งานอาคารรับน้ำ/ทิ้งน้ำ จำนวน 2แห่ง
3) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำพื้นที่ระบายน้ำห้วยทราย (SK-5) ประกอบด้วย งานก่อสร้างปรับปรุงคลองระบายน้ำ (1 สาย) ความยาว 1,420 เมตร
4) งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ ประกอบด้วยงานเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 ชุด


2. ประเด็นของงานก่อสร้างที่ปรากฏเป็นข่าว
1) ความล่าช้าของงานก่อสร้างบริเวณด้านข้างฌาปนสถานคูหมากเสื่อ บริเวณคูเมือง - งานก่อสร้างคลองระบายน้ำ สาย 1/1 (ถนนคูเมือง - วัดกระโจมสิมาราม) ความยาว 166 เมตร เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการ ซึ่งผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการก่อสร้างช่วงที่ 1 (คลองระบายน้ำน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง 4.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร) ตั้งวันที่ 17 มิถุนายน 2564 แล้วเสร็จวันที่ 6 กันยายน 2564 จึงดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนงานประตูน้ำ SK.3-GD2 แต่ด้วยบริเวณก่อสร้างเป็นดินทราย มีระดับน้ำใต้ดินที่สูงตามระดับน้ำในหนองหารจำเป็นต้องสูบน้ำออกระหว่างทำงาน ขณะนั้นได้มีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แพร่ระบาดในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดอื่นๆ ทำให้ขาดแคลนแรงงาน มีแรงงานบางส่วนขาดประสบการณ์ทำงาน ประกอบกับช่วงที่ผ่านมามีฝนตกผิดไปจากฤดูกาลปกติทำให้การวางแผนและการทำงานได้ไม่ต่อเนื่องเป็นผลให้งานก่อสร้างมีความก้าวหน้าไม่สอดคล้องตามแผน ตามประเด็นข่าวข้างต้น
2) มูลค่างานที่สูง - ตามข่าวเป็นงานก่อสร้างคลองระบายน้ำ สาย 1/1 (ถนนคูเมือง - วัดกระโจมสิมาราม) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ได้แสดงรายเอียดระยะเวลาก่อสร้างของโครงการและระยะเวลาก่อสร้างในส่วนนี้ด้วยตามสัญญา ซึ่งมีการก่อสร้างและการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณห้วยนาหลุม (SK-3) จำนวน 8 สาย อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 4 สาย พื้นที่ระบายน้ำบริเวณห้วยโมง (SK-4) จำนวน 1 สาย พื้นที่ระบายน้ำบริเวณห้วยทราย จำนวน 1 สาย งานอาคารชลศาสตร์ จำนวน 5 แห่ง และการจัดหาเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 2 ชุด
3) ปัญหาการจ่ายเงินค่าแรงคนงานของผู้รับจ้าง - ตามข่าวนั้นเป็นรายละเอียดการตกลงระหว่างผู้รับจ้างกับแรงงานและวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทน ในด้านการบริหารงานก่อสร้างของโครงการจะติดตามข้อมูลถ้ามีการร้องเรียนแล้วให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขต่อไป


3. แนวทางการแก้ไข
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้หารือกับผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานให้ดำเนินการแก้ไขหรือลดผลกระทบกับประชาชน ดังนี้
1. ให้ผู้รับจ้างจัดหาแรงงานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการก่อสร้างมากขึ้น (ทยอยเข้ามาแล้วตั้งแต่มีนาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน) เพื่อให้สามารถทำงานที่เปิดทำงานก่อสร้างไว้แล้ว และงานส่วนอื่นๆ ของโครงการแล้วเสร็จโดยเร็ว
2. ให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับฤดูกาล จัดการด้านความปลอดภัยระหว่างก่อสร้างลดกระทบกับประชาชน หารือ/ประชาสัมพันธ์กับพื้นที่ที่จะเข้าไปดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งจัดให้มีเจ้าที่กำกับและรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ได้ทันกาล

กรมโยธาธิการและผังเมืองขอขอบคุณสำนักข่าวและสื่อมวลชนที่ได้เสนอข่าวดังกล่าว ทำให้
กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนได้ทราบทันสถานการณ์
ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ที่มอบไว้มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
นายพรพจน์ เพ็ญพาส
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แท็ก