Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview
กรมโยธาฯ เสนอตั้งคณะทำงานหาข้อสรุปโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หาดแม่รําพึง ร่วมกัน

กรมโยธาฯ เสนอตั้งคณะทำงาน
หาข้อสรุปโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หาดแม่รําพึง ร่วมกัน

                เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร กลุ่มชาวบ้านอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ในพื้นที่ ได้เดินทางมายื่นข้อเรียกร้องให้กรมโยธาฯ ยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ชายฝั่งทะเล ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการก่อสร้าง เป็นพื้นที่ที่ไม่มีการกัดเซาะรุนแรง ซึ่งในการนี้ นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มอบหมายให้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะผู้บริหาร เข้าประชุมรับฟังข้อเสนอ ข้อเรียกร้อง พร้อมชี้แจงประเด็นปัญหาต่าง ๆ กับกลุ่มผู้คัดค้านโครงการ

                จากการประชุมร่วมกัน กลุ่มชาวบ้านอำเภอบางสะพาน และตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ ได้นำเสนอข้อมูลเหตุผลในการคัดค้าน พร้อมทั้งประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งรองอธิบดีกรมโยธาฯ ได้อธิบาย ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น และเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยยึดหลัก เป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับ และเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการประชุมร่วมกัน เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมร่วมกัน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้คัดค้านและผู้สนับสนุน นักวิชาการ ผู้แทนกลุ่มอนุรักษ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้แทนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานคณะทำงาน และอาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นรองประธาน ในส่วนคณะทำงาน ให้มีสัดส่วนผู้คัดค้านและผู้สนับสนุน จำนวนเท่า ๆ กัน ทั้งนี้ กลุ่มผู้คัดค้าน ได้มีข้อเสนอเพิ่มเติมให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาคัดเลือกประธานคณะทำงานที่มีความเป็นกลาง เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ซึ่งกรมโยธาฯ จะไปประสานกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดตั้งคณะทำงานตามองค์ประกอบดังกล่าว เพื่อดำเนินการให้ได้ข้อสรุป แนวทางที่เหมาะสมร่วมกัน


                ในการนี้กรมโยธาฯ ขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับทุกฝ่าย จะยึดถือข้อสรุปจากผลการประชุมของคณะทำงานฯ เป็นแนวทางในการพิจารณาดำเนินการต่อไป

แท็ก