Image Preview
ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความเห็นปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพิจิตร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
แท็ก