Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview
ชี้แจงข่าวประเด็น “เขื่อนป้องกันตลิ่ง งบ 17 ล้าน ทรุดพัง!! บ้านเรือนชาวบ้าน 6 หลัง เสียหายหนัก“

เรียน พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่าน
เรื่อง ชี้แจงข่าวประเด็น “เขื่อนป้องกันตลิ่ง งบ 17 ล้าน ทรุดพัง!! บ้านเรือนชาวบ้าน 6 หลัง เสียหายหนัก”

ตามที่เพจเฟซบุ๊ก อยุธยา-Ayutthaya Station นำเสนอข่าวเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ว่า “เขื่อนป้องกันตลิ่งงบ 17 ล้าน ทรุดพัง สร้างเมื่อปี 63 พังหลังตรวจรับเพียง 10 วัน บ้านเรือนชาวบ้าน 6 หลัง เสียหายหนัก เยียวยา 15,000 บาทต่อหลังคาเรือน” ตามลิงค์ที่แนบมานี้

https://bit.ly/3az0BXM

กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้
1. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวงหมู่ 2 และ หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 150 เมตร เป็นงบประมาณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2563 วงเงิน 17,233,000 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันบาท) เริ่มสัญญาวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 มีนาคม 2564
2. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ดินตลิ่งริมคลองบางหลวงเกิดการทรุดตัวบริเวณหมู่ 4 ตำบลคลองบางหลวง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 3 หลัง ความเสียหาย ได้แก่ บ้านไม้ใต้ถุนสูงเกิดการทรุดตัวและมีรอยร้าว พื้นคอนกรีตชั้นล่างเกิดรอยแยก และเขื่อนป้องกันตลิ่งได้รับความเสียหายเกิดรอยร้าวและเคลื่อนตัว เป็นระยะทางยาวประมาณ 50 เมตร จากการตรวจสอบ พบว่าสาเหตุเกิดจากมีการถมดินหลังเขื่อนของเอกชนเพิ่มเติม ซึ่งนอกเหนือจากแบบ เมื่อมีฝนตกดินจึงเกิดการอุ้มน้ำ ประกอบกับระดับน้ำในคลองบางหลวงลดต่ำลงมาก และชั้นดินอ่อนมีเสถียรภาพต่ำไม่สามารถต้านทานน้ำหนักดินถมด้านหลังได้ จึงเกิดการทรุดตัวและได้ดึงรั้งดินหลังเขื่อนเคลื่อนตัวมากระทำกับเขื่อน ส่งผลให้โครงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเกิดรอยร้าวและเคลื่อนทรุดตัวลงได้รับความเสียหาย
3. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการนำดินออก เพื่อลดน้ำหนักและการทรุดตัวของดิน ปักแนวเสาเข็มไม้ชั่วคราวเพื่อป้องกันการพังทลายของดินเพิ่มเติม ช่วยเสริมค้ำยันบ้านเรือนของชาวบ้าน และให้ความช่วยเหลือเยียวยาในการรื้อย้ายบ้านเรือน พร้อมแก้ไขปัญหาระยะยาวโดยออกแบบการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งและของบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ

อย่างไรก็ตามการทรุดตัวของตลิ่งบริเวณดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เกิดการทรุดตัวเพิ่มมากขึ้นทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบและเกิดการทรุดตัว จำนวน 4 หลัง ซึ่งทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการปักเสาเข็มไม้เพิ่มเติมตามแนวรอยแยกเพื่อป้องกันมิให้เกิดรอยแยกเพิ่มขึ้น นำเสาไม้มาค้ำยันบ้านเรือนเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มขึ้น และจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเสียหายโดยเร็วที่สุด อีกทั้งจะเร่งดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมโยธาธิการและผังเมืองขอขอบคุณสำนักข่าวและสื่อมวลชนที่ได้เสนอข่าวดังกล่าว ทำให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนได้ทราบทันสถานการณ์ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยที่มอบไว้ มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
นายพรพจน์ เพ็ญพาส
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

แท็ก