Image Preview Image Preview Image Preview Image Preview
ชี้แจงข่าวการร้องเรียนงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณบ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
เรียน พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่าน เรื่อง ชี้แจงข่าวการร้องเรียนงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณบ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
                ตามที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวว่า “ชาวบ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย รวมตัวคัดค้านการตัดโค่นต้นมะค่าโมงบริเวณริมแม่น้ำเหือง ขนาดใหญ่ อายุกว่า 25 ปี ลำต้น 2-3 คนโอบ ที่ชาวบ้านปลูกเพื่อเป็นคันกั้นน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งอีกไม่กี่วันจะมีการตัดต้นไม้นี้ เพื่อรองรับโครงการทำตลิ่งกั้นแม่น้ำเหืองและถนนริมน้ำ จึงวอนภาครัฐพิจารณาปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อความเหมาะสม โดยชาวบ้านอ้างว่าก่อนที่จะมีโครงการดังกล่าว และต้องมีการตัดต้นมะค่าโมงต้นนี้ ไม่มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้คำปรึกษาและหวงแหนต้นไม้ที่หายาก ซึ่งเป็นปอดของชุมชน จนชาวบ้านต้องออกมาปกป้องต้นไม้เองด้วยชีวิต” ตามลิงค์ที่แนบมานี้

- https://www.youtube.com/watch?v=TxEDanVr0lc
- https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7236131
- https://www.naewna.com/likesara/676350

กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้
1. งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ที่ปรากฏเป็นข่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปีงบประมาณดำเนินการ พ.ศ. 2564 – 2567 ซึ่งมีโครงสร้างเป็นกล่องเกเบี้ยน บรรจุหินในกล่อง วางบนสันหินทิ้ง และเรียงแนวตั้งจำนวน 5 ชั้น ด้านบนสันเขื่อนป้องกันตลิ่งเป็นทางเท้า กว้าง 2.95 เมตร พร้อมราวกันตก และบันไดขึ้นลงหน้าเขื่อนฯ จำนวน 1 แห่ง แนวก่อสร้างเรียบขนานไปกับตลิ่งแม่น้ำเหือง ปัจจุบันผู้รับจ้างเข้าดำเนินการปรับพื้นที่งานก่อสร้าง ซึ่งระหว่างดำเนินการ พบว่ามีต้นมะค่าโมง จำนวน 1 ต้น อยู่ในแนวก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายออกไปจากแนวก่อสร้าง เพื่อป้องกันไม่ให้รากของต้นไม้ทำลายโครงสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และทำให้เกิดความเสียหายในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม หากประชาชนไม่ประสงค์จะให้รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายต้นมะค่าโมง กรมโยธาธิการและผังเมือง ยินดีที่จะดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณต้นมะค่าโมงดังกล่าวต่อไป
2. แนวทางแก้ไข เพื่อลดผลกระทบกับชาวบ้านและให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่ร้องเรียนมา แต่ยังคงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง เห็นควรดำเนินการดังนี้
        2.1 งานก่อสร้างบริเวณต้นมะค่าโมง กรมโยธาธิการและผังเมืองจะพิจารณาปรับรูปแบบงานก่อสร้างบริเวณดังกล่าว เพื่อให้ยังคงต้นมะค่าโมงไว้เช่นเดิม
        2.2 กรณีรถบรรทุกหินที่ใช้ในงานก่อสร้างเขื่อนฯ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหมู่บ้าน กรมฯ ได้สั่งกำชับให้ผู้รับจ้าง ติดตั้งป้ายเตือนก่อสร้าง ลดความเร็วในการขับรถบรรทุก และทำความสะอาดทุกครั้งที่มีเศษ หิน ดิน หล่นลงบนพื้นถนนในหมู่บ้าน
        2.3 งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง มีการก่อสร้างบันไดขึ้นลงหน้าเขื่อน ไว้จำนวน 1 แห่ง ซึ่งประชาชนสามารถลงไปในแม่น้ำเหืองได้ตามวิถีชีวิตเดิม ๆ ได้ โดยตำแหน่งก่อสร้างปรับย้ายตามความเหมาะสมของพื้นที่ได้
        2.4 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการประชาคมให้ชาวบ้านได้รับทราบถึงโครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 และพร้อมยินดีชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นที่ยังมีข้อสงสัยของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างต่อไป                    กรมโยธาธิการและผังเมืองขอขอบคุณสำนักข่าวและสื่อมวลชนที่ได้เสนอข่าวดังกล่าว ทำให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนได้ทราบทันสถานการณ์ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ที่มอบไว้มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
นายพรพจน์ เพ็ญพาส
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
แท็ก
ฝัง
คัดลอก