ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชนประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเบตง จังหวัดยะลา
ฝัง
คัดลอก