ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังแนวคิดในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ฝัง
คัดลอก