ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ ๒ ผังเมืองรวมชุมชนแม่ทะ จังหวัดลำปาง
แท็ก