ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สนทนากลุ่มย่อยครั้งที่ ๑ ผังเมืองรวมชุมชนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์