ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวม ครั้งที่ ๑ ผังเมืองรวมชุมชนควนเนียง จังหวัดสงขลา