ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๑) ผังเมืองรวมชุมชนป่าบอน จังหวัดพัทลุง