ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือ ร่างผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก (ปรับปรุงครั้งที่ 3) วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. โดยปิดประกาศร่างผังเมืองรวม ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ ณ ห้องประชมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานส่วนธาชการ อำเภอเมืองพิษณุโลก