ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนนาทวี จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑