มาตรา 13(1) แสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากเสวนา ครบรอบ 1 ปี พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565