ขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยไปตรวจดูกฏกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม