ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่อาศัย หรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลเขาชัยสน ตำบลจองถนน ตำบลโคกม่วง ตำบลควนขนุน และตำบลหานโพธิ์ ไปตรวจดูผังเมืองรวมชุมชนเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง