เมืองในฝัน

mung_dream        
การประกวดภาพวาด "เมืองในฝัน"

         สืบเนื่องจากรัฐบาลได้จัดโครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วันสร้างสามัคคี" ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม - 5 ธันวาคม 2551 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อสร้างความสมานสามัคคีของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ากรมโยะาธิการและผังเมือง โดยสำนักผังประเทศและผังภาค ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดภาพวาดในหัวข้อเรื่อง "เมืองในฝัน"
          โดยสำนักผังประเทศและผังภาค ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดภาพวาดในหัวข้อเรื่อง "เมืองในฝัน" เพื่อร่วมในโครงการดังกล่าวและเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) และระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ที่มีทักษะทางศิลปะ มีจินตนาการเกี่ยวกับเมืองในความต้องการ หรือเมืองใน อุดมคติ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัว สร้างเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้เด็กมีจินตนาการและวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่และปลูกฝังการทำกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมในสังคมไทย รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง

dream_5 Untitled-5
dream_6 Untitled-6
dream_16 Untitled-16
dream_7 Untitled-7
dream_8 Untitled-8
dream_9 Untitled-9
dream_10 Untitled-10
dream_11 Untitled-11
dream_12 Untitled-12
dream_13 Untitled-13
dream_14 Untitled-14
dream_15 Untitled-15
dream_1 Untitled-1
dream_2 Untitled-2
dream_3 Untitled-3
dream_4 Untitled-4