นโยบายเว็บไซต์

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง DPT RSS Feed

ระบบจํดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่าง TOR rss_feed
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา                             rss_feed
ประกาศประกวดผู้ชนะราคา rss_feed
ประกาศราคากลาง rss_feed

 

ประกาศข่าวงานผังเมือง

ปิดประกาศ 90 วัน rss_feed
ปิดประกาศ 15 วัน                         rss_feed

การพัฒนาเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้มีคุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมี (Recommended Features) ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐดังกล่าว จะต้องมีการดำเนินการจัดทำนโยบายสำหรับใช้ในการประกาศบนเว็บไซต์ ได้แก่

  1. นโยบายเว็บไซต์กรมโยธาธิการและกรมโยธาธิการและผังเมือง (Website Policy)
  2. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมโยธาธิการและผังเมือง (Privacy Policy)
  3. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ (Website Security Policy)

นายพรพจน์ เพ็ญพาส
Mr.Pornpoth Penpas

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(DIRECTOR GENERAL)

boss25 1

นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล
Mr.Somchai Matvattarakul

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR GENERAL)

นายอนวัช สุวรรณเดช

นายอนวัช สุวรรณเดช
Mr. Anawat Suwannadej

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR GENERAL)

นายพงษ์นรา  เย็นยิ่ง

นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง
Mr. Pongnara Yenying

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR GENERAL)

นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์
Mr.Trairat Poolsawat

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR GENERAL)

- ว่าง -

วิศวกรใหญ่ (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ)
(CHIEF ENGINEER)

นายสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช
Mr.Somkiet Siripitukdet

รักษาราชการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง (นักผังเมืองทรงคุณวุฒิ)
(ACTING CHIEF TOWN AND COUNTRY PLANNING)

_

นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี
Mr. Taweekiat Srisakulmakee

สถาปนิกใหญ่ (สถาปนิกทรงคุณวุฒิ)
(SANNING CHIEF ARCHITECT)

แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. แนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ico_pdf

2. แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค การออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม (พื้นที่ชุมชนเมืองหล่มสัก) จังหวัดเพชรบูรณ์  ico_pdf

3. ความรู้และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้น สำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘ ico_pdf

4. ความรู้เกี่ยวกับการเจาะสำรวจชั้นดิน ico_pdf

 

เว็บไซต์การจัดการความรู้ ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 แบบรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล

และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รอบ ๒ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙)

โครงการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข

ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส

ก่อสร้างเรือนที่ประทับพร้อมอาคารบริวาร พื้นที่ต่อเนื่องโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

ก่อสร้างศาลากลางน้ำ เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อ่างเก็บน้ำเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด

กำจัดผักตบชวาตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

โครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ2ทับ2558

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ103ทับ2558

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ227ทับ2557

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ400ทับ2558

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ444ทับ2556

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ476ทับ2556

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ489ทับ2556

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ530ทับ2556

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ535ทับ2556

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ590ทับ2557

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ600ทับ2557

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ768ทับ2557

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ875ทับ2557

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ885ทับ2556

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ908ทับ2558

-การควบคุมอาคารและการผังเมือง เลขแดงที่อ1062ทับ2558

-การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน เลขแดงที่อ175ทับ2558

-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขแดงที่คส10ทับ2557

-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขแดงที่คส12ทับ2557

-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขแดงที่อ92ทับ2558

 

บทความที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

-แผงลอยนี้ผมผู้ค้าเดิมมีสิทธิได้

-ไม่ออกใบอนุญาตไม่เลือกปฏิ บัติไม่ขัดกฎหมาย

-ต่อเติมบางส่วนในแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตต้องขออนุญาตด้วยหรือครับ

 

บทความสำหรับทุกหน่วยงาน

-เก็บเงินราชการไว้ในรถเงินหายต้องรับผิดหรือไม่

-เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งเป็นกลางหรือไม่ดูจากอะไรบ้าง

-เจ้าหน้าที่ศาลส่งหมายไม่ถึงผู้รับผิดวินัยร้ายแรง

-เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างไรไม่หมดสิทธิ

-เป็นวิทยากรบรรยายแต่อาศัยโอกาสทำทุจริต

-เพลิงไหม้กองขยะลามไหม้ไร่อ้อยเทศบาลต้องชดใช้

-เพียงแค่พยานหลักฐานมีมูลวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งได้

-เพียงยื่นซองเสนอราคา จะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วหรือไม่

-เมื่อกฎหมายอื่นกำหนดขั้นตอนไว้ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ

-เมื่อหน่วยงานขาดอัตรากำลังความบกพร่องต้องหักส่วนความรับผิด

-เรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือการบรรจุเป็นข้าราชการต้องพ้นจากตำแหน่ง

-เหตุเกิดเพราะเจ้าหน้าที่ไม่แนะนำ

-แจ้งความประสงค์ขอเข้าเสนอราคาไว้ก่อนล่วงหน้าใช่ว่าจะได้รับโอกาสเสมอไป

-โปรดส่งที่กั้นมาให้ฉันที ตอน2

-โปรดส่งที่กั้นมาให้ฉันที

-ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญาแต่ขอค่าเสียหายเพราะตรวจงานช้า

-ให้ผู้บังคับบัญชารับผิดแต่ไม่ให้โอกาสโต้แย้ง

-ไม่เลื่อนเงินเดือนเพราะกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา

-ไม่ได้แจ้งผลการประเมินแต่ให้ชี้แจงในภายหลังถือว่าดำเนินการถูกต้อง

-ไม่ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเหตุที่ต้องขยายเวลาและลดค่าปรับ

-กระทรวงการคลังให้เพิ่มผู้รับผิดต้องให้โอกาสโต้แย้งหรือไม่

-การใช้กฎหมายรักษาความมั่นคงของรัฐกับอำนาจการตรวจสอบของศาล

-การใช้ดุลพินิจออกคำสั่งย้ายข้าราชการกรณีมีสาเหตุจากการร้องเรียน

-การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำอื่น

-การคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

-การตรวจสอบการทำหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง

-การย้ายข้าราชการกับความจำเป็นที่ต้องออกคำสั่งย้าย

-ขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่เพราะไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง

-ข้าราชการเรียกรับเงินจากราษฎรไม่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ

-ข้าราชการกับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านที่เท่าเทียม

-คดีบริหารงานบุคคลคำตัดสินบนหลักเดียวกัน

-คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองเรียกคืนเงินสิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ

-ความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง

-ความเสมอภาคเหตุที่อ้างไม่ได้

-คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแต่ไม่โต้แย้ง

-คับข้องใจจากผู้บังคับบัญชามาฟ้องศาลได้เมื่อใดครับ

-ค้ำประกันการเข้าทำงานต้องรับผิดตามข้อตกลง

-คำสั่งทางปกครองฟ้องเพิกถอนฟ้องเรียกค่าเสียหายคนละเงื่อนไขเวลา

-คืนหลักประกันสัญญาจ้างให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิผิดนะครับ

-จอดรถยนต์ราชการไว้หน้าบ้านพักหาย

-จัดหาพัสดุโดยทุจริตผิดวินัยอย่างร้ายแรง

-ประกาศสอบราคาเอกสารที่ต้องจัดส่งให้แก่บุคคลใด

-ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่ไม่เกิดความเสียหายไม่ต้องชดใช้ฐานละเมิด

-ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่และผลของการไม่ดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนการพิจารณาคำอุทธรณ์

-ปรับภูมิทัศน์ริมน้ำรุกล้ำที่งอกริมตลิ่ง

-ผิดสาระสำคัญหรือผิดพลาดเล็กน้อยรับราคาที่เสนอไม่ได้

-ผู้จัดการมรดกหลายคนใครมีอำนาจจัดการทรัพย์มรดก

-ผู้ทรงอำนาจไม่ใช้อำนาจการกระทำของผู้รับมอบอำนาจจึงไม่ชอบ

-มารดาเจ้าของที่ดินอนุญาตด้วยวาจาจะถือว่าเจ้าของที่ดินอนุญาตให้ราชการให้ที่ดินหรือไม่

-มีกรรมสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขายต้องย้ายเจ้าบ้านเดิม

-มีคำสั่งให้ไปประจำท้องทีขอช่วยราชการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่

-มีถิ่นที่อยู่หลายแห่ง ให้แจ้งคำสั่งไปยังภูมิลำเนา

-มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมย้ายได้ไม่ใช่กลั่นแกล้ง

-มีพฤติกรรมส่อว่าทุจริตสั่งย้ายไม่เป็นธรรม

-มีส่วนได้เสียในสัญญาทางปกครองจนถูกร้องให้พ้นจากตำแหน่ง

-ยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาใช่ว่าจะหมดสิทธืทุกกรณี

-ยื่นอุทธรณ์ทางไปรษณีย์พิจารณาให้ดีถึงวันที่ลงตราประจำวัน

-รถยนต์ของทางราชการถูกขโมยเจ้าหน้าที่อยู่เวรต้องรับผิดหรือไม่

-ลงโทษทางวินัยซ้ำในมูลความผิดเดียว

-ละเลยต่อหน้าที่ระยะเวลาการฟ้องคดีที่แตกต่าง

-ละทิ้งหน้าที่ราชการศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ

-ลาพักผ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร

-ลาออกจากราชการแต่ขาดราชการจึงถูกลงโทษทางวินัย

-วงเลี้ยวทางร่วมต้องมีระยะพอควรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

-วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแก่การฟ้องเพิกถอนกฎ

-วิ่งออกกำลังกายตกรางระบายน้ำใครรับผิด

-สาระสำคัญที่ไม่รับพิจารณาราคาที่เสนอ

-สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรที่เกิดก่อนรับราชการ

-หมดสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา เพราะว่าหนังสือมอบอำนาจไม่สมบูรณ์

-หลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองในคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

-หลักประกันความเป็นธรรม ในการพิจารณาคดีละเมิดอำนาจศาลปกครอง

-ห้ามลงโทษมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับความผิดที่ได้กระทำเพียงครั้งเดียว

-อ้างบทกฎหมายไม่ถูกต้องมีผลให้คำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

-อำนาจในการแก้ไขสัญญาทางปกครองกรณีที่ผู้รับจ้างมีภาระการทำงานน้อยลง

-อุทธรณ์แล้วหรือไม่หากไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำส่ัง

-อุทธรณ์คดีอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ

 

 

คำพิพากษาศาลปกครอง

1. [กฎ] การพิจารณาทางปกครองขงเจ้าหน้าที่ ความสำคัญของหลักการพิสูจน์ความจริง

2. [การเงิน] เก็บเงินราชการไว้ในรถ เงินหายต้องรับผิดหรือไม่

3. [การเงิน] ค่ากระแสไฟฟ้าเบิกจ่ายไม่ถูกต้องใครรับผิด

4. [การเงิน] เจ้าหน้าที่การเงินมีส่วนให้เกิดการทุจริตต้องรับผิดทุกคน

5. [การเงิน] เป็นผอเพียงหนึ่งปีความผิดนี้ต้องชดใช้เต็มจำนวนหรืออย่างไร

6. [การเงิน] อนุมัติใช้เงินบริจาคเพื่อประโนชน์แก่ทางราชการละเมิดแต่ไม่ต้องชดใช้เงินคืน

7. [การบริหารงานบุคคล] การประเมินสมรรถภาพเพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการอัยการ

8. [การบริหารงานบุคคล] มาทำงานสายเกินกำหนดหมดสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน

9. [การบริหารงานบุคคล] ไม่แจ้งผลการประเมินก่อนออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ชอบด้วยกฎหมายครับ

10. [การบริหารราชการแผ่นดิน] ตัวแทนเชิดเงินค่าบริการไปทำงานต่างประเทศ

11. [การสาธารณูปโภค] กำหนดค่าใช้น้ำประปาขั้นต่ำตามประเภทผู้ใช้ไม่เลือกปฏิบัติ

12. [การสาธารณูปโภค] ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาไม่ตรงใจผู้ขอใช้น้ำการประปารับผิดหรือไม่

13. [การสาธารณูปโภค] เทศบาลต้องเสียค่าไฟฟ้าเพราะไม่ใช่ไฟฟ้าสาธารณะที่ได้รับการยกเว้น

14. [การสาธารณูปโภค] ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขดไม่เลือกปฏิบัติไม่ละเมิด

15. [การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง] ขอทราบเหตุผลที่สอบไม่ผ่านถือเป็นการอุทธรณ์แล้วหรือไม่

16. [การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง] คำอุทธรณ์ไม่ได้ลงลายมือชื่อหน่วยงานต้องแนะนำให้แก้ไขครับ

17. [การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง] ไม่พอใจคำสั่งฟ้องเพิกถอนไม่ได้ถ้าอยู่ระหว่างการอุทธรณ์

18. [การอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครอง] อายัดบัญชีทั้งที่หนี้ค้างชำระเหลือน้อย

19. [กาเรงิน] ศาลปกครองกับภารกิจตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน

20. [ข้อมูลข่าวสารของราชการ] การขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องสิทธิครวจสอบการทำงานของรัฐ

21. [ข้อมูลข่าวสารของราชการ] ขอให้เปิดเผยข้อมูลแต่หน่วยงานไม่ได้ครอบครอง

22. [ข้อมูลข่าวสารของราชการ] สิทธิประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรอิสระ

23. [เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง] ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ต้องร้องเรียนก่อนฟ้องคดีปกครอง

24. [เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง] สถานะทางการเงินอันอาจได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล

25. [ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม] สิทธิการฟ้องคดีเมื่อฝ่ายปกครองไม่ดูแลพื้นที่สาธารณะ

26. [ท้องถิ่น] ศาลปกครองกับภารกิจครวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน

27. [พัสดุ] น้ำท่วมเหตุสุดวิสัยที่อาจขยายเวลาตามสัญญาได้

28. [พัสดุ] ใบแจ้งปริมาณงานไม่แสดงราคาไม่ผิดเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญในการคัดเลือกผู้ค้า

29. [ละเเลย] ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแต่ไม่เกิดความเสียหายไม่ต้องชดใช้ฐานละเมิด

30. [ละเมิด] หนังสือราชการปลอมมองเห็นได้แต่ไม่ตรวจสอบ

31. [ละเมิด] อายุความเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีกระทรวงการคลังเห็นแตกต่าง

32. [ละเลย] การกระทำไม่ผิดกฎหมายไม่มีเหตุรำคาญไม่ละเลยต่อหน้าที่

33. [ละเลย] การประเมินสรรถภาพเพื่อต่ออายุการปฏิบัติหน้าที่ราชการข้าราชการอัยการ

34. [ละเลย] เก็บเงินราชการไว้ในรถเงินหายต้องรับผิดหรือไม่

35. [ละเลย] ขั้นตอนการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงินกับขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ

36. [ละเลย] ค่ากระแสไฟฟ้าเบิกจ่ายไม่ถูกต้องใครต้องรับผิด

37. [ละเลย] เจ้าหน้าที่การเงินมีส่วนให้เกิดการทุจริตต้องรับผิดชอบ

38. [ละเลย] เจ้าหน้าที่ไม่แก้ไขคะแนนการประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการเสียหายหน่วยงานต้องรับผิด

39. [ละเลย] ตัดต้นไม้ชาวบ้านเพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงการไฟฟ้าต้องชดใช้

40. [ละเลย] บ้านพักของทางราชการไม่ว่างละชำรุดมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่

41. [ละเลย] ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ ต้องร้่องเรียนก่อนฟ้องคดีปกครอง

42. [ละเลย] ไม่ขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ขอไม่เลือกปฏิบัติไม่ละเมิด

43. [ละเลย] ไม่ขึ้นระเบียบเจดีย์เป็นโบราณสถานไม่ละเลยต่อหน้าที่

44. [ละเลย] เรียกค่าสินไหมทดแทนจากการถูกคุมขังเกินกำหนด

45. [ละเลย] ละเมิดเหตุจากผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้าย

46. [ละเลย] ละเลยต่อหน้าที่เพราะไม่ติดตั้งไฟฟ้าให้กับผู้ขอ

47. [ละเลย] สร้างฝายน้ำล้นรุกที่ชาวบ้านหน่วยงานต้องชดใช้

48. [ละเลย] สั่งให้เกษียณอายุโดยไม่ตรวจสอบปีเกิดเป็นละเมิดทางปกครอง

49. [ละเลย] สิทธิของผู้เสียหายในการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง กรณีละเลยต่อหน้าที่

50. [ละเลย] สิทธิในการฟ้องคดีเมื่อรัฐละเลยต่อหน้าที่ไม่ระงับเหตุรำคาญ

51. [ละเลย] หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องกันเองไม่ขัดต่อมติครม

52. [ละเลย] หัวหน้าหน่วยงานคลังไม่เร่งรัดให้คืนเงินยืมต้องรับผิดครับ

53. [ละเลย] อนุมัตืใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการละเมิดแต่ไม่ต้องชดใช้เงินคิน

54. [ละเลย] ออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งใดต้องรับผิด

55. [ละเลย] อายัดบัญชีทั้งที่หนี้ค้างชำระเหลือน้อย

56. [วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา] ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับเมื่อไม่มีเหตุอันสมควร

57. [วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา] วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษามาตรการคุ้มครองสิทธิผู่ฟ้องคดีขั้นแรกที่ไม่อาจมองข้าม

58. [วินับ] ผิดวินัยเพราะลงชื่อปฏิบัติงานแต่ไม่ยั่งโต๊ะทำงานให้แล้วเสร็จ

59. [วินัย] การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย

60. [วินัย] ข้าราชการยักยอกเงินคินแล้วไม่ต้องรับผิดทางวันัย

61. [วินัย] ความประพฤติเสื่อมเสียเพราะมีพฤติการณ์แอบรัก

62. [วินัย] เจ้าหน้าที่นำเงินราชการพักในบัญชีส่วนตัวผิดวินัยอย่างร้ายแรง

63. [วินัย] ถูกปลดเพราะเอื้อประโยชน์ผู้รับจ้าง

64. [วินัย] ผลประโยชน์ของราชการหัวใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

65. [สัญญาทางปกครอง] น้ำท่วมเหตุสุดวิสัยที่อาจขยายเวลาตามสัญญาได้

66. [สิทธิประโยชน์และสวัสดีการ] ดูแลให้ความช่วยเหลือสม่ำเสมอจึงถือเป็นผู้อุปการะตามกฎหมายครับ

67. [สิทธิประโยชน์และสวัสดีการ] บรรจุเเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นแล้วโอนมาส่วนกลางขอเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหม

68. [สิทธิประโยชน์และสวัสดีการ] บ้านพักราชการไม่เพียงพอสละสิทธิหมดสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่

69. [สิทธิประโยชน์และสวัสดีการ] บ้านพักราชการไม่ว่างและชำรุดมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่

70. [สิทธิประโยชน์และสวัสดีการ] ใบเสร็จรับเงินไม่ได้ระบุชื่อผู้ป่วยเบิกค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่

71. [องค์กรวิชาชีพ] เป็นทนายความแต่ไม่ติดตามคดีประพฤติผิดจริยธรรมในวิชาชีพครับ

72. [องค์กรอิสระ] การขอครวจดูข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องสิทธิตรวจสอบการทำงานของรัฐ

73. [องค์กรอิสระ] สิทธิประชาชนในการขอข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครององค์กรอิสระ

74. [อาคารและสิ่งปลูกสร้าง] ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้านต้องเหมือนเดิมครับ

75. [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] คำสั่งยุติการสอบสวนวินัยผู้พิพากษาไม่ชอบฟ้องศาลปกครองไม่ได้ครับ

76. [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ละเลยต่อหน้าที่ไม่จัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ฟ้องศาลไหนครับ

77. [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] ฟ้องซ้อนการฟ้องคดีที่ศาลไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา

78. [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] ฟ้องละเลยต่อหน้าที่ต้องร้องเรียนก่อนฟ้องศาลปกครอง

79. [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] ไม่อนุญาตให้เลื่อนการรับทราบผลประเมินภาษีฟ้องได้ที่ศาลไหนครับ

80. [อำนาจศาลและกระบวนการพิจารณาคดี] ไม่อาจสั่งทุเลาการบังคับเมื่อไม่มีเหตุอันสมควร