คำแนะนำค้นหา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ชี้
แจงประเด็นข่าว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วน ถูกต้อง
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึ...

17 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ (ภาคพิเศษ (กระทรวงมหาดไทย)) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Image Icon visited booking 19
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยก...

11 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2567 และร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

Image Icon visited booking 25
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการก่อสร...

11 เมษายน 2567

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการก่อสร้าง มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

Image Icon visited booking 23
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้...

11 เมษายน 2567

กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ ครบรอบปีที่ 32

Image Icon visited booking 13
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องเชิญชวนผู้มีส่วนได้...

11 เมษายน 2567

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายข้อกำหนด และรายกการประกอบแผนผัง ผังเมืองรวมเมืองลำพูน

Image Icon visited booking 20
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังแนวคิดในการวางแ...

01 เมษายน 2567

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังแนวคิดในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

Image Icon visited booking 20
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่างผังเ...

29 มีนาคม 2567

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนร่างผังเมืองรวมชุมชนเกาะสาหร่าย-เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

Image Icon visited booking 21
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดท...

26 มีนาคม 2567

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ ๑

Image Icon visited booking 91
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได...

18 มีนาคม 2567

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายฯ รายการประกอบฯ ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย

Image Icon visited booking 76
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐ...

14 มีนาคม 2567

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง ผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Image Icon visited booking 461
คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ...

11 ตุลาคม 2566

คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

Image Icon visited booking 386
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมโยธาธิการและผังเมือง...

01 กันยายน 2566

ด้วยในเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดนางชี แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ค...

17 เมษายน 2567

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2567

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานโยธาธิการและผั...

17 เมษายน 2567

ประกาศ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

ประกาศจำหน่ายที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินฯ สุไหงโก-ลก คร...

11 เมษายน 2567

ประกาศจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ครั้งที่ 3 จำนวน 15 แปล

รณรงค์ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์...

11 เมษายน 2567

กิจกรรมขบวนรณรงค์ “จังหวัดยโสธร ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์”

Image Icon visited booking 1001
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 904
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจ...

09 พฤศจิกายน 2564

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2564

Image Icon visited booking 1210
ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมือง...

04 ตุลาคม 2564

ประกาศระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้อง การยื่นคำร้อง และวิธีพิจารณาคำร้อง เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ. 2564

Image Icon visited booking 792
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การประกาศรายชื่อกฎหมาย...

04 ธันวาคม 2563

การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 2)

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

เพื่อชุมชนและสังคม พัฒนาด้านแหล่งน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์

Image Hero

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็น และยื่นข้อคิดเห็น (ผังแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35)

30 วัน

ประกาศใหม่

ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นและยื่นคำร้อง

90 วัน

17

เม.ย.

17

เม.ย.

17

เม.ย.

17

เม.ย.

17

เม.ย.

17

เม.ย.

03

เม.ย.

25

มี.ค.

25

มี.ค.

25

มี.ค.

15

มี.ค.

13

มี.ค.

ชวนดูวีดีโอ
playing icon of Asia’s Most Remote Schools: Surin, Thailand
Asia’s Most Remote Schools: Surin, Thailand
playing icon of วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ”เรียกช่าง”
playing icon of มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
มาร์ชกรมโยธาธิการและผังเมือง
playing icon of การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
การป้องกันภัยออนไลน์ใกล้ตัว
playing icon of ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองของกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

บริการข้อมูลภายใน บริการข้อมูลภายนอก
ประเมินความพึงพอใจ